OFERTA ZABIEGÓW I KOSMECEUTYKÓW DOSTĘPNA WYŁĄCZNIE DLA PROFESJONALISTÓW

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Regulamin został wprowadzony na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r. ze zm.) przez JM Innovative Cosmetics sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (01-518) przy ul. Gen. J. Zajączka 9A/24, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000738275, NIP 5252570277 („Usługodawca”).
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną („Usługi”), zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec podmiotów korzystających z Usług („Użytkownicy”, a każdy z osobna „Użytkownik”).
 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej https://www.medesthetic.yonelle.pl („Strona”).
 4. Usługi świadczone przez Usługodawcę są przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów z branży „beauty”: kosmetyczek, kosmetologów, lekarzy medycyny estetycznej.
 5. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Stronie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Każdy może zapoznać się z Regulaminem.
 6. Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz składa oświadczenie dotyczące znajomości treści Regulaminu.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 8. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na Stronie stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z udostępnionych informacji, danych i materiałów w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z ich treścią.
 9. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:
  1. udostępnianie informacji o produktach prezentowanych przez Usługodawcę na Stronie;
  2. przesyłanie informacji handlowej w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej („Newsletter”);
  3. prowadzenie w ramach Strony akcji marketingowych, w tym programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych szczegółowo określonych w odrębnych regulaminach;
  4. dodawanie na Stronie opinii o produktach.
  5. wykonywanie na Stronie diagnoz.
 10. Użytkownik może korzystać z Usług, o których mowa w pkt. 8 Regulaminu, dostępnych poprzez Stronę, z zastrzeżeniem spełnienia wymagań technicznych określonych w pkt. 11 Regulaminu, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
 11. W celu korzystania z Usługi Użytkownik winien posiadać:
  1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. właściwe oprogramowanie w tym: przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;
  4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;
  5. włączoną w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługę Javascript.

  W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany ww. wymagań technicznych. W szczególności w miejsce dotychczasowego oprogramowania mogą wejść jego wyższe lub zaktualizowane wersje. Zmiana w zakresie ww. wymogów nie jest traktowana jak zmiana Regulaminu.

 12. W celu skorzystania z Usług, o których mowa w pkt. 9ppkt 1, 2, 4, 5 Regulaminu konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika poprzez zaznaczenie pola check box przy komunikacie „Akceptuję Regulamin” oraz dokonanie zgłoszenia Użytkownika poprzez wprowadzenie do formularza zgłoszeniowego danych Użytkownika niezbędnych do świadczenia Usług.
 13. W formularzu należy podać następujące dane: imię i nazwisko, miasto, , adres e-mail, nr NIP, nazwę firmy, szkołę kosmetyczną, stanowisko i miejsce pracy oraz numer
 14. Po wypełnieniu formularza należy zaznaczyć pole „zarejestruj się”.
 15. Zgłoszenie Użytkownika podlega weryfikacji przez Usługodawcę pod kątem spełnienia przez Użytkownika wymagań, o których mowa w pkt. 4.
 16. Po pozytywnej weryfikacji Użytkownik otrzymuje z adresu weryfikacja@yonelle.pl powiadomienie, o uzyskaniu dostępu do Strony. Powiadomienie wysyłane jest na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej Użytkownika. Użytkownik loguje się wpisując swój adres email i stworzone przez siebie hasło.
 17. W celu skorzystania z Usługi Newsletter należy zaznaczyć pole check box przy komunikacie „Wyrażam zgodę na
 18. W celu przedstawienia ofert handlowych drogą telefoniczną należy zaznaczyć pole check box przy komunikacie „Wyrażam zgodę na przedstawienie ofert handlowych drogą telefoniczną”.
 19. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą wykonania czynności, o których mowa w pkt. 12-17 powyżej.
 20. Usługi są bezpłatne i dostępne dla każdego Użytkownika Strony, po aktywacji danej Usługi.
 21. Użytkownik może w każdej chwili, bez podawania przyczyn, zrezygnować z Usług poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres weryfikacja@yonelle.pl lub pisemnie na adres ul. Gen. J. Zajączka 9a/24, 01-518 Warszawa.
 22. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w sytuacji, gdy:
  1. Użytkownik naruszył istotne postanowienie Regulaminu,
  2. Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że działanie Użytkownika jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  3. treści zamieszczone przez Użytkownika na Stronie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa,
  4. Usługi są wykorzystywane przez Użytkownika niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 23. Usługodawca może odmówić Użytkownikowi świadczenia Usług, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 24. Reklamacje w sprawach dotyczących Usług należy składać pisemnie, listem poleconym na adres JM Innovative Cosmetics sp. z o.o. spółka komandytowa, Warszawa 01-518, ul. Gen. J. Zajączka 9A/24" lub drogą elektroniczną na adres weryfikacja@yonelle.pl.
 25. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko (firmę Użytkownika), adres pocztowy, adres e-mail Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.
 26. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.
 27. Z zastrzeżeniem odmiennego oświadczenia Usługodawcy na Stronie, prezentowane na Stronie produkty lub usługi nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 ze zm.), a właściwości, specyfikacje produktów, usług zostały podane w celu informacyjnym.
 28. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej ani administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Strony w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.
 29. Strona i jej zawartość są dostarczane "jako takie" ("as is"). Usługodawca nie udziela gwarancji, że korzystanie ze Strony przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i dokładności, aktualności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Usługodawcę.
 30. Usługodawca nie udziela gwarancji, że Strona i serwer, na którym się znajduje Strona są kompatybilne ze sprzętem używanym przez Użytkowników, ani, że Strona nie będzie zawierać wirusów, „robaków”, „koni trojańskich” i nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, jakie mogą odnieść Użytkownicy w związku z tymi niebezpiecznymi elementami.
 31. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym szkody rzeczywiste lub utracone korzyści, poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Strony, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędami lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet lub awariami sprzętu lub oprogramowania Użytkowników.
 32. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika ani osób trzecich odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Strony, w szczególności podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie pielęgnacji lub ochrony zdrowia.
 33. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczenie lub przesyłanie jakichkolwiek materiałów na Stronę. Użytkownik gwarantuje, że wszelkie informacje, które zamieszcza, przesyła na Stronę są zupełne, nie wprowadzają w błąd i są zamieszczane, przesyłane w dobrej wierze oraz, że Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania i przesyłania takich materiałów. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę z odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów prawa lub praw osób trzecich wynikających z korzystania przez Użytkownika ze Strony lub z zamieszczenia przez Użytkownika materiałów na Stronie.
 34. Strony internetowe, do których odnośniki znajdują się w Stronie, podane są jedynie w celach informacyjnych.
 35. Strona, w szczególności tekst, treść, oprogramowanie, filmy wideo, muzyka, dźwięk, grafika, zdjęcia, ilustracje, szata graficzna, układ i wybór prezentowanych na Stronie treści, nazwy, loga, znaki towarowe, znaki usługowe i inne materiały (łącznie zwane „Zawartością”) stanowią samoistny przedmiot ochrony prawa, w szczególności na podstawie przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych, oraz przepisów prawa własności przemysłowej. Prezentowana i udostępniana Zawartość obejmuje zarówno materiały do których prawa posiada Usługodawca jak i materiały do których prawa przysługują osobom trzecim.
 36. Jakiekolwiek znaki towarowe, znaki usługowe, logo, nazwy handlowe, zarejestrowane lub nie, przysługują Usługodawcy lub innym uprawnionym podmiotom, gdy tak wskazano. Nie zezwala się na rozpowszechnianie lub korzystanie z nich, w tym reprodukcję, wgrywanie lub inny sposób używania, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego.
 37. Użytkownicy są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych na Stronie Zawartości w zakresie dozwolonego użytku osobistego zgodnie z właściwymi przepisami prawa o własności intelektualnej. Poprzez korzystanie z Zawartości Strony, Użytkownik nie nabywa do niej praw ani licencji.
 38. Jakiekolwiek wykorzystanie którejkolwiek z części Zawartości Strony lub zamieszczenie na innej stronie odnośnika do Strony wymaga uzyskania pisemnego zezwolenia Usługodawcy. W celu uzyskania informacji co do możliwości uzyskania takiego zezwolenia należy skontaktować się z Usługodawcą pod adresem do korespondencji lub adresem e-mail wskazanym na końcu Regulaminu.
 39. W przypadku posiadania przez Użytkownika informacji na temat nieupoważnionego dostępu do Strony lub korzystania z niej w sposób sprzeczny z niniejszymi Zasadami i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub posiadania informacji na temat roszczeń osób trzecich w tym zakresie, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o takim zdarzeniu Usługodawcę pod adresem do korespondencji lub adresem e-mail wskazanym na końcu Regulaminu.
 40. Materiały stanowiące Zawartość nie mogą być kopiowane, publikowane, wyświetlane, przesyłane, prezentowane, rozpowszechniane, modyfikowane, załadowywane w celu tworzenia prac pochodnych, rekompilowania, dekompilowania, nie mogą podlegać dezasemblacji, odtwarzaniu kodu źródłowego wykorzystywane w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie bez uzyskania pisemnej zgody uprawnionego z tytułu praw własności intelektualnej za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku i z zachowaniem wszelkich wymaganych prawem informacji o zastrzeżeniu wszelkich praw autorskich i źródle materiałów.
 41. Z zastrzeżeniem odmiennego postanowienia na Stronie, Usługodawca zezwala na pobieranie materiałów z Zawartości wyłącznie jeśli:
  1. wydrukowana zostanie nie więcej niż jedna kopia pobranych materiałów i nie będą wykonywane dalsze kopie tego wydruku;
  2. użytkowanie pobranych materiałów i/lub ich wydruku ma wyłącznie charakter osobisty, niekomercyjny;
  3. oraz na pobranych i/lub wydrukowanych materiałach zachowane zostaną wszystkie informacje o prawach autorskich, których będą Użytkownicy zobowiązani przestrzegać.
 42. Modyfikacja Zawartości lub używanie tych materiałów dla jakichkolwiek innych celów stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych przysługujących Usługodawcy lub innym podmiotom. Ponadto zakazuje się sprzedaży, oferowania sprzedaży lub rozpowszechniania w każdy inny sposób (w tym poprzez telewizję, prasę, radio lub sieć komputerową) Zawartości Strony lub którejkolwiek z jej części. Zakazuje się udostępniania którejkolwiek części Strony jako części innej witryny, poprzez ramkowanie (framing) lub w inny sposób. Strona i informacje w niej zawarte nie mogą być wykorzystywane do tworzenia żadnych baz danych, przechowywane (w całości lub części) w bazach danych dostępnych dla Użytkowników lub osoby trzeciej, ani używane do rozpowszechniania witryn z bazami danych zawierającymi całą Stronę lub jej część.
 43. Udostępniając własne treści na Stronie Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Usługodawcy udzielają prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.
 44. Bez zgody Usługodawcy poza określonym powyżej dopuszczalnym zakresem, zabronione jest jakiekolwiek komercyjne lub publiczne wykorzystywanie materiałów.
 45. Administratorem danych osobowych Użytkowników i jednocześnie podmiotem zbierającym dane osobowe jest Usługodawca - JM Innovative Cosmetics sp. z o.o. spółka komandytowa, Warszawa 01-518, ul. Gen. J. Zajączka 9A/24.
 46. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem email yonelle@dpag.pl.
 47. W związku ze świadczeniem Usług Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników będącymi osobami fizycznymi w zakresie: imię, nazwisko, miasto, numer telefonu, nr NIP, nazwa firmy, szkoła kosmetyczna, stanowisko i miejsce pracy, adres e-mail.
 48. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu świadczeniu Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a (zgoda Użytkownika) lub art. 6 ust. 1. lit. b (wykonanie umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”.
 49. Usługodawca oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Usługodawcę przez czas świadczenia Usług w oparciu o Regulamin, do czasu rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika.
 50. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych w systemie informatycznym Użytkownika oraz w systemie informatycznym Usługodawcy w części zarządzanej przez Użytkownika.
 51. Treści umieszczane przez Użytkownika, w związku z korzystaniem z Usług nie są przez Usługodawcę monitorowane. Ze względu na charakter Usług oraz zgodnie z przepisami UŚUDE, Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywyanych lub udostępnianych przez Użytkownika danych.
 52. Usługodawca gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że:
  1. obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Spółki lub rozstrzyganiu sporów;
  2. lub Użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.
 53. W oparciu o dane osobowe Użytkowników Usługodawca nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 54. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu.
 55. Wyrażona przez Użytkownika zgoda na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną i/lub drogą telefoniczną może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres mailowy weryfikacja@yonelle.pl.
 56. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy RODO.
 57. Dane Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 58. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości świadczenie Usług przez Usługodawcę.
 59. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez Usługodawcę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.
 60. Regulamin może być aktualizowany w celu dostosowania do zmian w prawie lub zmian w oferowanych Usługach. O zmianach w regulaminie użytkownik może zostać poinformowany np. poprzez skierowanie wiadomości email.
 61. Zmiany dotyczące nowych funkcji Usług lub zmiany wprowadzone z przyczyn prawnych będą obowiązywać od daty ich ogłoszenia. Pozostałe zmiany w Regulaminie wejdą w życie nie wcześniej niż w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia.
 62. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmodyfikowane Usługi powinien zaprzestać korzystania z tej Usługi.
 63. W przypadku jakichkolwiek niezgodności między starymi a nowymi postanowieniami Regulaminu, nowe postanowienia będą miały pierwszeństwo.
 64. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzony orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 65. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
 66. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Strony, w tym ze świadczenia Usług będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 67. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres JM Innovative Cosmetics sp. z o.o. spółka komandytowa, Warszawa 01-518, ul. Gen. J. Zajączka 9A/24 lub adres e-mail weryfikacja@yonelle.pl.
 68. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.